Аварга гуулингийн хийд

Сүм хийдийн нэр : Аварга гуулингийн хийд

Байрлах аймаг :
Дорноговь

Сум :
Дэлгэрэх сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Дэлгэрэх сумын төв дээр байна.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: Not known

Ринчений зураг дах дугаар :
689

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Аврага гуулингийн хийд

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : ДГДГ 129

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Ш.Дорждэрэм Дүү Бадгар,Батсайхан болон нутгийн сүсэгтний холбоо.
Р.Зундуй /

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
8

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 45° 48’  East 111°  12’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
1 гэр дуган. Төмөр дээвэр шавар туургатай 76а.дм-тэй (1а=80см) 1 суврага 2,5*2,5*3,5м 1 жаазтай хүрд 1 харанганы ширээ

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Д.Дорждэрэм / Дорноговь аймаг Дэлгэрэх сумын сүсэгтний холбооны тэргүүн /

Хэдэн фото зураг авсан :
5

Зураг авсан огноо: он :
2007-07-14 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ДГДГ 015 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-07-14

Тэмдэглэл :
8.а Зургийн дугаар: 58002391-2395

Хүснэгтийн дугаар :
ДГДГ 015

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map