Бодь цагаан суварга

Сүм хийдийн нэр : Бодь цагаан суварга

Байрлах аймаг :
Дорноговь

Сум :
Сайхандулаан сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сумын төвийн хойд талд байна.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 2004 он (сумын 80 жилийн ойгоор)

Ринчений зураг дах дугаар :
0

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : Not recorded

Аль урсгал болох : гэлүг

Founders/Refounders :
И.Цогт-очир
Ш.Батбаяр
УБ хотод буй нутгийн зөвлөл

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
5

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн онцгой өдрүүдэд хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 44° 41’  East 109°  01’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
1 том бодь цагаан суварга 4:4 м суурьтай 5,5 м өндөртэй айна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Батчулуун / Дорноговь аймаг Сайхандулаан сум тус сумын ИТХ-ын дарга/

Хэдэн фото зураг авсан :
4

Зураг авсан огноо: он :
2007-07-06 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ДГСД 012 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-07-06

Тэмдэглэл :
8.а Зургийн дугаар: 58002088-2091 тал бүрийн зураг

Хүснэгтийн дугаар :
ДГСД 012

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map