Дашчилин хийд

Сүм хийдийн нэр : Дашчилин хийд

Байрлах аймаг :
Хөвсгөл

Сум :
Цэцэрлэг сум 2-р баг

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Цэцэрлэг сумын баруун хойд талд оршино. Баруун талд Холбон уул, өмнөд талд нь Бурианы дэнж, зүүн талд нь мод тайга, хойд талд Салхидын өвөр хэмээх газар байна.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1998 оны 8-р сар

Ринчений зураг дах дугаар :
112

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Тэсийн хүрээ, Дүүрэгч вангийн хүрээ

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : ХӨЦЦ 027

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Нутгийн сүсэгтэн олон

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчин, Шавдан гүрэм

Сар тутмын хурал: Шинийн 1-нд Манал, шинийн 8-нд Ерөөл, шинийн 15-нд Мандал шиваа, шинийн 29-нд сахиус, битүүнд Цэдэрлхам хурна.

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 49° 31’  East 097°  43’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Дондов нутгийн иргэн
Ганбаатар Цэцэрлэг сумын 1-р багийн иргэн тус хийдийн хамба лам

Хэдэн фото зураг авсан :
3

Зураг авсан огноо: он :
2007-05-07 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ХӨЦЦ 007 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-05-07

Хүснэгтийн дугаар :
ХӨЦЦ 007

судалгааны баг :
Team: Г

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map