Гандачойлин / Төгс баясгалант номын хийд

Сүм хийдийн нэр : Гандачойлин / Төгс баясгалант номын хийд

Байрлах аймаг :
Өвөрхангай

Сум :
Сант сумын төвд

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сант сумын төвд байна.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 1996 он

Founders/Refounders :
мэдэгдэхгүй

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
1

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Хэрэв хийд байгуулагдсан боловч хурал ном хурдаггүй бол учир шалтгааныг нь бичнэ

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 46° 05’  East 103°  50’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил

Хэдэн фото зураг авсан :
2

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-18 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ӨХСТ 064 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-18

Тэмдэглэл :
The year of foundation of the temple is not clear. Erdenetsogt lama came here in 2006 with his wife and child. He graduated from the Buddhist University in Gandan, Ulaanbaatar. There were no regular daily ceremonies being held though texts were recited at the request of individuals. Local people gave us different dates for the foundation of the temple (e.g. 1996; 5-6 years ago). The local governor of the sum said the Tsend aged about 100, belonged to the monastic community and came of special feast days and great days to hold ceremonies. Unfortunately he died last year, in 2006. The monk bought the building of the present temple from his own money and support and donations of believers in 2006. Presently he is living in Ulaanbaatar and the temple is closed.

Хүснэгтийн дугаар :
ӨХСТ 064

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map