Лусын сүм, Байгаль орчин хичээлийн танхим

Сүм хийдийн нэр : Лусын сүм, Байгаль орчин хичээлийн танхим

Байрлах аймаг :
Өвөрхангай

Сум :
Хархорин сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Хархорин суманд оршино

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 2002 он

Ринчений зураг дах дугаар :
842

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Эрдэнэнэ зуу

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : ӨХХХ 018

Аль урсгал болох : Бусад Лусын сүм

Founders/Refounders :

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал: Лусын буцалттай өдрүүд

GPS хаяг :
North 47° 11’  East 102°  48’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Х.Баасансүрэн Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум Эрдэнэ зуу хийд ловон лам

Хэдэн фото зураг авсан :
9

Зураг авсан огноо: он :
2007-05-30 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ӨХХХ 037 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-05-30

Тэмдэглэл :
According to the lovon of Erdene zuu monastery, Lusin süm belonged to the old Erdene zuu for worshipping the spirits. The tradition was revived with the rebuilding of the temple. Lectures on environment are held here.

Хүснэгтийн дугаар :
ӨХХХ 037

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map