Жавзан Долмалин дацан

Сүм хийдийн нэр : Жавзан Долмалин дацан

Байрлах аймаг :
Булган

Сум :
Гурванбулаг

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Гурван булгийн 6-р багийн төвд байрладаг

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2016 10

Founders/Refounders :
Лувсандоржийн Аюурзана
2013 оноос хийдийн суурь бүтээн байгуулалтын ажил эхлээд одоог хүртэл үргэлжилж байна.

Сүм хийдийн төрөл :

хийд

хуучин хийдийн лам нар :
1 байсан 2019 онд 4 болсон

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал: Дарь эх, Ловон Бадхмжунайн ёсн зод лүйжин, тарнийн ном уншдаг. Цагаан сараар Лхам сахиус тахиж, сумийн ард иргэдийн жиийн залал эомыг хийдэг

GPS хаяг :
North 47 ° 44’  East 103°  28’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
1 дацан 21 суварга бүхий хашаатай

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Л.Аюурзана

Хэдэн фото зураг авсан :
6

Зураг авсан огноо: он :
2016-08-25 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
БУГБ 010 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2016-08-25

Тэмдэглэл :
Тус хийдийн ловон лам нь гэрийн сургалтаар багш нараас суралцсан. Хидйин нэрийг Долмалин гэж авах гэж байсан боловч аймгийн бусад хийдтэй нэр давхардсан учир Жавзан Долмалин гэж нэрээр улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн байдаг. Аюурзана лам нь Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын өндөр настан Цэрэндагва, Улаанбаатар хотод байсан Сүрэн гавж, зод лүйжинч Энхболд нараар Буддын шашны улааны ёсны уншлага номыг 1992 оноос хойш гэрээр заалгасан. Одоо хийдийнхээ тэргүүн ламын албыг хашдаг. Жавзан Долмалин хийд (БУГБ 010) . Энэ хийд нь Гурван булаг сумын төвийн хойно Аюурзана (2019 онд 49 хүрч байна) ламын санаачлагаар 2016 онд байгуулагдсан. Хийдийн нэрийг Долмалин гэж авах гэсэн ч аймгийн бусад хийдтэй нэр давхардсан учраас Жавзан Долмалин гэсэн нэрээр улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн. Аюурзана лам нь Булган аймгийн Хишиг Өндөр сумын өндөр настан Цэрэндагва, УБ-т байсан Сүрэн гавж, Зод Лүйжинч Энхболд(Зайсанд байдаг) нараар Буддын шашны Улааны ёсны уншлага номыг 1992 оноос хойш гэрээр заалгасан. Одоо Жавзан Долмалин хийдийн тэргүүн лам гэсэн тушаалтай. Энэ хийдэд голдуу Дарь эх, Ловон Бадмажунайн ёсны зод лүйжин, тарнийн ном уншиж, шашны зан үйл хийдэг. Цагаан сараар Лхам сахиус тахиж, сумын ард иргэдийн жилийн засал номыг хурдаг. Энэ хийдэд 2019 оны байдлаар 4 лам хурж байна.

Хүснэгтийн дугаар :
БУГБ 010

судалгааны баг :
Team: Г

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map